Artikel 1 Definities

 1. Ik, Marieke Photography, gevestigd te Helmond en ingeschreven onder KvK-nummer 52951782, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijziging indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
 2. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Ik kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn inclusief btw en eventuele reiskosten, materiaalkosten, albums, album extra’s zoals opties voor covers en bewaarboxen en extra personen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Reiskosten worden bij fotosessies vanaf 10 km gefactureerd en bij bruiloften vanaf 50 km.
 4. Wanneer er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief dat ik hanteer. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na jouw toestemming en apart gefactureerd.
 6. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Wanneer ik dit doe binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Jou komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
 8. Ik ben gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs wordt in rekening gebracht. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van de betaling. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij de bruiloft of shoot binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum plaatsvindt. Indien van het laatstgenoemde scenario sprake is, dien jij de volledige factuur te voldoen uiterlijk één dag voorafgaand aan de bruiloft of shoot. Van dit lid kan worden afgeweken indien wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 10. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst aan mij beschikbaar.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Ik kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd en dat iedere persoon aanwezig op een bruiloft op de foto staat. Wanneer dit wel noodzakelijk is, dien ik hierbij geassisteerd te worden
 3. Jij bent op de hoogte van mijn standaard stijl.
 4. Ik ben bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 5. Wanneer jij later aanwezig bent dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke kwantiteit van de content.
 6. Jij zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
 7. Wanneer ik bij de uitvoering van mijn opdracht tegenwerking ondervind van derden, waaronder aanwezigen die eveneens fotograferen, ben ik niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan. Dit geldt tevens voor het niet (voldoende) meewerken van alle personen betrokken bij de fotosessie waardoor de sessie vroegtijdig wordt beëindigd. Jij hebt in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde kosten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Wanneer jij niet tevreden bent met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
 9. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.
 10. Jij bent zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
 11. Bruiloften kunnen enkel in aaneengesloten uren worden geboekt. Ik ben gerechtigd een opdracht te weigeren indien anders wordt gewenst.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van een fotosessie verplaatst naar een ander moment. Bij een bruiloft span ik me in om vervanging door een derde te regelen. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van slecht weer ben ik bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
 6. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. Jij kunt de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Een bewolkte dag is uitdrukkelijk geen reden om de overeenkomst kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

• Voorafgaand aan de overeenkomst:

 1. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 2. Bij het verstek laten gaan van een fotosessie komt deze te vervallen en wordt deze als dusdanig gefactureerd.
 3. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen kunnen tevens worden doorberekend aan jou.

Artikel 8 Workshops

 1. Ik ben gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heb jij het recht te annuleren. Ook heb jij het recht om je kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik de workshop online geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie.
 3. Wanneer jij verhinderd bent de workshop bij te wonen, kun jij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan mij en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
 4. Tijdens de workshop mag jij geen beeld- en geluidopnames maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Wanneer jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van deelname en heb jij geen recht op restitutie.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 5. Wanneer ik niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat ik overheidsmaatregelen naleef, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Ik zal me ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Ik ben niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan mij worden geleverd.
 7. Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.
 8. Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 9. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 10. Wanneer jij schade toebrengt aan mijn apparatuur, dien jij de vervangingswaarde te betalen.
 11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
 12. Ik ben niet aansprakelijk voor complicaties die ontstaan tijdens of na de mentorsessie.
 13. Indien een mentorsessie online plaatsvindt, ben jij zelf verantwoordelijk voor goed werkende software.
 14. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 15. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de afgelopen 2 maanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 16. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Jij bent niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
 3. Wanneer jij wenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dien jij een aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien jij wenst de content commercieel of op andere kanalen dan jouw eigen kanalen te gebruiken, dien jij toestemming te krijgen van mij.
 5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Jij bent niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
 7. Het staat jou vrij om de voor jou gemaakte content te publiceren binnen de privésfeer mits jij mijn naam hierbij vermeldt.
 8. Het eigendom van de door mij geleverde fysieke fotoproducten gaat pas over op jou na volledige betaling. Het eigendom van digitale content blijft, in lijn met de voorgaande bepalingen uit dit artikel, bij mij, tenzij anders overeengekomen.
 9. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 10. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor jou ten behoeve van het portfolio van mij wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 12 Levering

 1. Ik span me in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die wij zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
 4. Ik zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 5. Jij verklaart bekend te zijn met mijn stijl.
 6. Aanvullende eisen van jou leveren meerwerk op.
 7. Na ontvangst van de content ben jij verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 8. Ik lever de geselecteerde content in een online gallery. Bij een fotosessie ben jij gerechtigd de selectie te maken. Ik zal de content nalopen en eventueel bewerken volgens de normale standaarden. De definitieve content wordt wederom in een online gallery gepubliceerd, waarna jij de content kunt downloaden. Bij een trouwrapportage ontvang jij een selectie aan volledig bewerkte content en een album.
 9. Ik ben niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (raw) fotomateriaal aan te leveren.
 10. Wanneer jij foute leveringsinformatie doorgeeft, ben ik hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Wanneer ik een gehele dag aanwezig dien te zijn op een afgesproken locatie, komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting voor jouw rekening.
 3. Ik behoud het recht om een deel van een shoot te annuleren in geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door jou of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kun jij geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 14 Fotoproducten

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
 2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
 3. Op de samenstelling van een mini-album heb jij geen inspraak. Voor overige albums gelden de volgende richtlijnen omtrent de samenstelling:
 4. - Jij dient jouw selectie en eventuele extra opties binnen 3 maanden door te geven. Indien deze informatie niet tijdig is aangeleverd, zal ik het album naar eigen inzicht opmaken.
 5. - Indien jij de volledige informatie binnen 3 maanden kenbaar hebt gemaakt, heb jij het recht om tot driemaal redelijke wijzigingen aan te laten brengen. Extra revisierondes leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 6. - Indien gekozen wordt voor een uitbreiding van een album, maar een factuur niet tijdig wordt betaald, zal het album zonder uitbreiding worden ontworpen.

Artikel 15 Klachten

 1. Jij dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 5 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 5 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.